fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Faktoring w skrócie

Każda firma, aby móc się rozwijać i odnosić sukcesy potrzebuje kapitału. Jeśli go sobie nie zapewnisz to w efekcie Twoi konkurenci zyskają nad Tobą przewagę. Stały dostęp to kapitału pozwala wykorzystywać nowe możliwości i pomysły na biznes – pomoże Ci w tym faktoring.

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową, taką jak AOW Faktoring, niewymagalnych faktur z odroczonym terminem płatności od swoich Klientów (Faktorantów). W ten sposób, natychmiast po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi oraz odpowiednim potwierdzeniu tego zdarzenia, zapewniamy Ci zapłatę za wystawioną fakturę w wysokości ustalonej w umowie, mogącej wynosić, w zależności od rodzaju faktoringu, do 90% jej wartości brutto. Pozostała część trafia do Ciebie natychmiast po spłacie całej faktury przez Odbiorcę, po uprzednim potrąceniu należnej prowizji faktoringowej.

Faktoring w skrócie
Poniższy schemat przedstawia przebieg typowej transakcji faktoringowej:

Sprzedaż towaru/usługi

Klient (Faktorant) realizuje dla swych Odbiorców dostawę towaru i/lub usługi. Po dokonaniu transakcji wystawia fakturę na dotychczasowych zasadach umieszczając jedynie na niej adnotację o przelewie na rzecz AOW Faktoring S.A. (Faktora) oraz nowy numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonana zapłata

Przelew (cesja) faktury

Faktury powstałe z tytułu zawartej transakcji handlowej przelewane są na rzecz AOW Faktoring S.A.

Finansowanie

Po potwierdzeniu faktury u odbiorcy zgodnie z ustaloną wcześniej procedurą AOW Faktoring S.A. wypłaca określony w umowie procent (od 50% do 90% należności) na rzecz Faktoranta w ramach pierwszej płatności.

Spłata faktury przez odbiorcę

Odbiorca reguluje należność na konto AOW Faktoring S.A.. Nasz Klient może śledzić wszelkie wpłaty od swoich Odbiorców w naszym systemie faktoringowym Kalypso on-line przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rozliczenie należności

Po spłacie całej faktury przez Odbiorcę, AOW Faktoring S.A. natychmiast wypłaca swojemu Klientowi pozostałą część należności i pobiera należną prowizję.