Faktoring z regresem, inaczej określany jako faktoring niepełny stanowi jedną z najpopularniejszych form faktoringu na całym świecie. Polega na tym, że Faktor (firma faktoringowa) w całości lub w części finansuje jedną albo kilka faktur, o określonym terminie płatności. Nie przejmuje on ryzyka niewypłacalności kontrahenta Faktoranta (klienta firmy faktoringowej), ale na wstępie weryfikuje jego wiarygodność oraz wypłacalność i na tej podstawie nadaje odpowiednie limity finansowania. Sugeruje też ewentualne dodatkowe zabezpieczenia jeżeli uznaje transakcję za obarczoną większym ryzykiem. W przypadku braku terminowej spłaty faktury prowadzi zarówno windykację przedsądową, jaki i w razie konieczności sądowo-komorniczą.

Powrót do FAQ