Faktoring z regresem, inaczej określany jako faktoring niepełny stanowi jedną z najpopularniejszych form faktoringu na całym świecie. Polega na tym, że Faktor (firma faktoringowa) w całości lub w części finansuje jedną albo kilka faktur, o określonym terminie płatności. Nie przejmuje on ryzyka niewypłacalności kontrahenta Faktoranta (klienta firmy faktoringowej), ale na wstępie weryfikuje jego wiarygodność oraz wypłacalność i na tej podstawie nadaje odpowiednie limity finansowania. Sugeruje też ewentualne dodatkowe zabezpieczenia jeżeli uznaje transakcję za obarczoną większym ryzykiem. W przypadku braku terminowej spłaty faktury prowadzi zarówno windykację przedsądową, jaki i w razie konieczności sądowo-komorniczą.

„Faktoring z regresem” to podstawowa oferta AOW w ramach usług faktoringowych. Wypłacamy 80% wartości brutto przedstawionych do wykupu faktur w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, potrącając należną prowizję faktoringową. Pozostałe 20% zatrzymane jest na wypadek powstania jakichkolwiek potrąceń i wypłacane jest natychmiast po otrzymaniu zapłaty od Odbiorcy. Sprzedaż odbywa się na niezmiennych zasadach. Faktura przekazana do faktoringu musi być opatrzona adnotacją informującą o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek Faktora (AOW).

W chwili kiedy dłużnik nie ureguluje w terminie zapłaty za wykupione faktury, AOW w porozumieniu z Faktorantem (czyli Twoją firmą) może:

– wydłużyć okres finansowania faktur,
– przekształcić umowę faktoringową w umowę windykacji i dochodzić zapłaty w imieniu Faktoranta,
– zwrócić wykupione faktury do majątku Faktoranta, otrzymawszy uprzednio wypłacone płatności i należne prowizje.

Podstawowe korzyści i cechy usługi „Faktoring z regresem”:

– Możesz otrzymać zapłatę nawet w dniu wystawienia faktury.
– Zawarcie umowy faktoringowej często wpływa na poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców.
– Profesjonalne zarządzasz należnościami.
– Skrócony czas akceptacji odbiorców do umowy faktoringowej.
– Tańsza forma finansowania z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.
– Duża dostępność usługi, nawet w przypadku finansowania wierzytelności w stosunku do małych odbiorców.
– Przejrzysty system naliczania prowizji faktoringowej. Odsetki pobierane są „z dołu”, a więc za faktyczny okres wykorzystania środków przez Faktoranta.
– Możliwość częściowego finansowania wierzytelności.