fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Dotacje unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Logotypy RPO, Woj. Śląskie, UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności spółki AOW Faktoring przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania procesami świadczenia usług faktoringowych”
Nr konkursu: SCP – 01.02.02 – 002/08 Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-625/08-01 Beneficjent: AOW FAKTORING S.A. ul. Traugutta 16b, 42-200 Częstochowa Okres realizacji: 11 luty 2009 r. – 01 września 2010 r. Priorytet: 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie: 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Całkowita wartość projektu: 123.123,62 PLN Kwota wydatków kwalifikowanych: 100. 000,00 PLN Kwota dofinansowania: 60.000,00 PLN Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl