fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Faktoring na żądanie

Pieniądze

pieniądzeTypowy faktoring zazwyczaj opiera się na cesji globalnej dotyczącej zaakceptowanych przez faktora odbiorców. Cesją tą mogą być objęci wszyscy odbiorcy albo tylko ich część. Wszystkie wystawione przez Faktoranta faktury, na odbiorców objętych cesją globalną, są finansowane przez faktora. Ten model faktoringu spełnia swoje zadanie w większości przypadków, i jest powszechnie stosowany na rynku. Jak zawsze w życiu zdarzają się przypadki szczególne, w których opisany klasyczny rodzaj faktoringu nie spełnia do końca oczekiwań konkretnego faktoranta.

Faktoring globalny dotyczy szczególnie przedsiębiorstw które na co dzień nie wykazują zapotrzebowania na gotówkę, i posiadają wystarczającą płynność finansową. Okresowo mogą się jednak pojawiać sytuacje, wymagające jednorazowego zgromadzenia większych sum w krótkim okresie. Potrzeby te mogą zdarzać się w określonych porach roku, bądź nieregularnie w trudnych do przewidzenia okresach. W takiej sytuacji klasyczna umowa faktoringowa, z cesja globalną, umożliwia szybkie pozyskiwanie gotówki w potrzebnych okresach, jednak w pozostałym czasie generuje nie do końca uzasadnione koszty. W takim przypadku rozwiązaniem może być rodzaj faktoringu określany jako „Faktoring na żądanie”.

W faktoringu globalnym faktor zobowiązuje się do finansowania pojedynczych przedstawianych przez faktoranta faktur, w dowolnie wybranym przez niego momencie. Oczywiście również tutaj faktor musi wcześniej zaakceptować odbiorców których będzie gotowy finansować, lecz godzi się, że to faktorant będzie wybierał które faktury przedstawi do finansowania, a które nie. Możliwa jest również sytuacja, iż faktorant wyda dyspozycje sfinansowania jedynie części faktury, gdyż takie ma zapotrzebowanie na gotówkę. Pozostała cześć faktury nie podlega finansowaniu, i tym samym koszty faktoringu są ograniczane do minimum. Ponadto w „faktoringu na żądanie” nie występują żadne opłaty stałe, a koszt faktoringu jest związany jedynie z faktycznie finansowanymi fakturami. „Faktoring na żądanie” daje przedsiębiorcy gwarancję, iż w nagłej potrzebie będzie mógł błyskawicznie uzyskać gotówkę, i wykorzystać ją do pojawiających się w przedsiębiorstwie potrzeb.

Przykładowe sytuacje w których „faktoring na żądanie” ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa:

– pojedyncze duże kontrakty wymagające zwiększonego finansowania,
– możliwości dokonywania zakupów ze skontem przy płatności gotówkowej,
– zwiększone płatności podatkowe takie jak VAT, akcyza, CIT, przekraczające przeciętne wartości,
– konieczności wpłaty większych kaucji lub gwarancji,

Każda z podanych sytuacji wymagająca zgromadzenia jednorazowo większych kwot, i zazwyczaj jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Może też skutkować utratą płynności finansowej, lub powstaniem zaległości podatkowych. Często brak zapewnienia konkretnego finansowania w krótkim czasie powoduje utratę nadarzającej się okazji biznesowej, i utratę wymiernych korzyści finansowych. Stąd warto przeanalizować, czy posiadanie możliwości korzystania z „faktoringu na żądanie” nie będzie korzystne dla firmy tym bardziej, że ten rodzaj faktoringu nie wyklucza również na bieżąco korzystania z faktoringu klasycznego.