Każda firma, aby móc się rozwijać i odnosić sukcesy potrzebuje kapitału. Jeśli go sobie nie zapewnisz to w efekcie Twoi konkurenci zyskają nad Tobą przewagę. Stały dostęp to kapitału pozwala wykorzystywać nowe możliwości i pomysły na biznes – pomoże Ci w tym faktoring.

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową, taką jak AOW Faktoring, niewymagalnych faktur z odroczonym terminem płatności od swoich Klientów (Faktorantów). W ten sposób, natychmiast po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi oraz odpowiednim potwierdzeniu tego zdarzenia, zapewniamy Ci zapłatę za wystawioną fakturę w wysokości ustalonej w umowie, mogącej wynosić, w zależności od rodzaju faktoringu, do 90% jej wartości brutto. Pozostała część trafia do Ciebie natychmiast po spłacie całej faktury przez Odbiorcę, po uprzednim potrąceniu należnej prowizji faktoringowej.

Co to jest faktoring? Na czym polega faktoring?  Klient (Faktorant) realizuje dla swych Odbiorców dostawę towaru i/lub usługi. Po dokonaniu transakcji wystawia fakturę na dotychczasowych zasadach umieszczając jedynie na niej adnotację o przelewie na rzecz AOW Faktoring S.A. (Faktora) oraz nowy numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonana zapłata.

Poniższy schemat przedstawia przebieg typowej transakcji faktoringowej:

Sprzedaż towaru/usługi

Klient (Faktorant) realizuje dla swych Odbiorców dostawę towaru i/lub usługi. Po dokonaniu transakcji wystawia fakturę na dotychczasowych zasadach umieszczając jedynie na niej adnotację o przelewie na rzecz AOW Faktoring S.A. (Faktora) oraz nowy numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonana zapłata.

Przelew (cesja) faktury

Faktury powstałe z tytułu zawartej transakcji handlowej przelewane są na rzecz AOW Faktoring S.A.

Finansowanie

Po potwierdzeniu faktury u odbiorcy zgodnie z ustaloną wcześniej procedurą AOW Faktoring S.A. wypłaca określony w umowie procent (od 50% do 90% należności) na rzecz Faktoranta w ramach pierwszej płatności.

Spłata faktury przez odbiorcę

Odbiorca reguluje należność na konto AOW Faktoring S.A.. Nasz Klient może śledzić wszelkie wpłaty od swoich Odbiorców w naszym systemie faktoringowym Kalypso on-line przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rozliczenie należności

Po spłacie całej faktury przez Odbiorcę, AOW Faktoring S.A. natychmiast wypłaca swojemu Klientowi pozostałą część należności i pobiera należną prowizję.