Urząd MiejskiFaktoring na gminę, miasto, placówkę publiczną lub inną jednostkę samorządu terytorialnego jest dość szybką i uproszczoną metodą pozyskania środków pieniężnych z tytułu wystawionych przez firmę faktur na takie podmioty.

Jeżeli zatem firma świadczy jednostkom samorządu terytorialnego różnego rodzaju usługi – np. sprzątanie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, utrzymywanie zieleni; dostarcza różnego rodzaju towary i materiały – np. środki czystości, artykuły biurowe, ale również wyposażenie czy środki transportu; realizuje inwestycje infrastrukturalne – np. budowa lub modernizacja dróg, budynków, obiektów użyteczności publicznej – a jednocześnie boryka się z trudnościami finansowymi lub też chce zwiększyć ilość realizowanych zamówień – to ma do dyspozycji produkt, który pozwoli jej utrzymać bieżącą płynność finansową – faktoring samorządowy.Zgłaszając się do faktora firma posiadająca niewymagalne faktury na JST (jednostki samorządu terytorialnego) może mieć pewność, że odbiorca zostanie zaakceptowany „od ręki” albo, w najgorszym razie, procedura akceptacji będzie mocno uproszczona. Jednym słowem podstawowy warunek konieczny do zawarcia umowy faktoringowej mamy załatwiony już na starcie. Zawarta umowa faktoringowa na JST może okazać się pomocna także w sytuacji kiedy firma musi na etapie przetargu wykazać, że posiada wystarczające środki pieniężne na zrealizowanie dostawy czy inwestycji. A że często takowych nie jest w stanie zgromadzić, może okazać podpisaną umowę faktoringową z nadanymi limitami finansowania, co jest jednoznaczne z niezwłocznym dostępem do gotówki zaraz po wystawieniu faktury. Tak samo jak w przypadku każdej innej umowy faktoringowej, do wypłaty środków za przekazaną fakturę niezbędna jest zgoda na cesję oraz bezsporność wierzytelności. Zdarza się, że przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego nie chcą takowej zgody wyrazić, ale z takimi przypadkami również można sobie poradzić. Zwykle niewyrażenie zgody na faktoring jest spowodowane nieznajomością istoty faktoringu i najczęściej wystarczy rozmowa pomiędzy faktorem a przedstawicielem takiej jednostki zakończona wyjaśnieniem niejasności i uzyskaniem aprobaty na cesję wierzytelności. Z drugiej strony wiele jednostek samorządu terytorialnego wyraża wręcz zadowolenie, często już na etapie wygranego przetargu czy też złożonego zamówienia, że ich dostawca korzysta z faktoringu. Przede wszystkim daje im to gwarancję, że inwestycja czy dostawa zostanie szybko i sprawnie wykonana dzięki dostępowi do gotówki. Zawarta umowa faktoringowa dostawcy daje też jednostce samorządu terytorialnego możliwość wydłużania terminów płatności w sytuacji, kiedy w danym roku budżetowym brakuje środków na zakończenie inwestycji czy realizację koniecznych zakupów. Faktor, po ustaleniach z przedstawicielami jednostki samorządu, najczęściej wyrazi zgodę na wydłużenie terminu płatności, a jednocześnie sytuacja ta nie spowoduje nadmiernego obciążenia finansowego dla dostawcy czy wykonawcy.

1 thought on “Masz fakturę na gminę? Skorzystaj z faktoringu

Comments are closed.