fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Najniższa cena nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością

Faktoring – Przedsiębiorstwo dostaje dostęp do finansowania, ale też do wielu usług dodatkowych. I w dużej mierze od ich zakresu zależą ostateczne koszty. W przypadku najmniejszych firm mogą sięgać nawet 5 proc.

Ile firma zapłaci za faktoring? Nie ma jednej ceny. Opłaty są ustalane indywidualnie. Zależą oczywiście od polityki instytucji oferującej usługę, ale też od liczby odbiorców zgłoszonych do faktoringu i liczby finansowanych faktur. Pod uwagę bierze się również wielkość transakcji i jakość portfela należności klienta. Im większa transakcja, lepsza jakość portfela, tym jednostkowy koszt faktoringu jest niższy.

– Wpływ na koszty ma wielkość obroty zgłoszonego do faktoringu, zakres współpracy i usług dodatkowych świadczonych przez faktora – mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Standardowo na koszt faktoringu składa się:

 – oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej (może to być WIBOR, EURIBOR albo LIBOR), powiększonej o uzgodnioną marżę;

– prowizja faktoringowa (operacyjna) liczona jako procent przekazanych do faktoringu wierzytelności; stosuje się też inne warianty prowizji faktoringowej, na przykład w formie stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej;

– prowizja przygotowawcza liczona jako procent kwoty przyznanego limitu;

– inne prowizje lub opłaty za czynności operacyjne.

– Dodatkowo, gdy firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy pojawia się prowizja z przejecie tego ryzyka. Jest ona określana procentowo w stosunku do ubezpieczonego obrotu. Te dodatkowe koszty warto ponieść. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo obrotu oraz dostępność limitów faktoringowych zapewniających finansowanie sprzedaży – uważa Marta Ciemniewska, dyrektor Działu Sprzedaży BRE Faktoring.

Rabaty i redukcja kosztów

Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring, podaje orientacyjną wielkość łącznych prowizji, przy założeniu 30-dniowego finansowania. W przypadku korporacji powinny one wynosić ok. 0,5-0,8 proc., dla firm średnich – w granicach 0,8-2 proc., natomiast dla mikro i małych przedsiębiorstw – mniej więcej 2-5 proc.

Z kolei Krzysztof Kuniewicz szacuje, że efektywny łączny koszt faktoringu dla faktury jednomiesięcznej kształtuje się na poziomie od 0,7 do ok. 2 proc. wartości faktury.

Zabezpieczeniem transakcji najczęściej jest wystawiana faktura. Dlatego, w przeciwieństwie do kredytu, firma nie musi mieć dużego majątku czy też innych twardych zabezpieczeń.

Dodatkowo faktoring pozwala utrzymać wiarygodność finansową wobec kontrahentów. Firma dostaje gotówkę zaraz po wystawieniu faktury, dzięki temu sama płaci w terminie, a to umożliwia jej negocjowanie rabatów u dostawców. Faktoring pomaga także w redukcji kosztów administracyjnych związanych z monitoringiem kontrahentów i ściąganiem należności.

– Aby oszacować finalny koszt faktoringu, należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione korzyści. Znaczną część administrowania należnościami, bardzo często zaniedbywaną przez mniejsze firmy nieposiadające odpowiednich struktur, przejmuje faktor. Poza tym faktoring szybko poprawia strukturę należności pod względem terminów ich regulowania. Przekraczanie terminów płatności zdarza się rzadko – mówi Krzysztof Kuniewicz.

Część faktorów ma szczegółowe cenniki usług dodatkowych, które mogą towarzyszyć finansowaniu faktur.

Merytoryczna ocena oferty

Faktoring oferują banki oraz niezależne firmy faktoringowe. Jak mówią specjaliści, wybierając faktora, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstwa. Koszty mogą być kryterium dodatkowym.

– Decyzja dotycząca wyboru faktoringu i konkretnego faktora nie powinna być podejmowana tylko na podstawie ceny. Najniższa cena najczęściej nie idzie w parze z najwyższą jakością i klient nie otrzymuje wszystkich korzyści, jakich oczekiwał, np. odpowiednich limitów finansowania lub dodatkowej obsługi. Dlatego tak ważna jest weryfikacja merytoryczna oferty – mówi Łukasz Kiliński, dyrektor handlowy w Coface.

Stosowanie do potrzeb

Gdy porównujemy koszty faktoringu oferowanego przez różne instytucje, najważniejsze jest sprawdzenie, za co tak naprawdę płacimy, czyli jakie dodatkowe usługi – poza samym finansowaniem – dostajemy w ramach danej ceny.

Łukasz Tacik, zastępca dyrektora ds. faktoringu w Polskim Banku Przedsiębiorczości, podkreśla, że na rynku dostępnych jest wiele różnych produktów faktoringowych i każda firma może dobrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie: np. faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring bez regresu oparty na polisie ubezpieczeniowej
klienta. Najogólniej można powiedzieć, że faktoring bez regresu – w przeciwieństwie do faktoringu z regresem – polega na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Katarzyna Ostrowska

Najnizsza_cena_nie_zawsze_idzie_w_parze_z_njwyzsza_jakoscia.pdf
Rzeczpospolita, Moje Pieniądze, 06.06.2013
www.rp.pl