fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Szybkość i płynność

Rozmowa z Julianem Kinkelem, prezesem AOW Faktoring

Mamy w Polsce prawie 50 tys. przedsiębiorstw małych i aż 1,7 mln tzw. mikro, zatrudniających od 1 do 9 osób, które to podmioty zdecydowanie dominują na gospodarczej mapie. Tym dziwniejsze wydaje się, iż faktorzy się nimi nie interesują…

Sektor MSP budzi duże zainteresowanie polskich faktorów, jednak poziom ich zaangażowania w jego obsługę rzeczywiście nie jest wysoki. A już współpraca z nowo powstającymi firmami (start up) jest ze strony branży faktoringowej spychana na margines, bo jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Z badań wynika, że choć takie firmy powstają jak grzyby po deszczu, to pierwszego roku działalności nie koczy 40 proc. z nich. Główną przyczyną niepowodze jest brak środków finansowych. Z drugiej jednak strony najświeższy „Raport o stanie sektora MSP w Polsce” resortu gospodarki nie wymienia faktoringu wśród źródeł finansowania takich przedsiębiorstw. I koło się zamyka.

To jedyna przyczyna?

Obecna sytuacja wynika również w dużej mierze z braku faktorów przygotowanych do obsługi tego sektora. Najbardziej aktywne są na tym rynku małe i średnie niezależne firmy faktoringowe, same zaliczające się do sektora MSP i dlatego rozumiejące jego specyfikę i wymagania. Jednak niski potencjał finansowy nie pozwala im na szerszą akcję faktoringową. Natomiast faktorzy instytucjonalni włączają się wprawdzie w finansowanie tego sektora, lecz duże ryzyko jego obsługi jest skutecznym hamulcem.

A AOW Faktoring nie boi się tego ryzyka?

Ryzyka nie należy się bać, trzeba je jednak w miarę skutecznie ograniczać. Z drugiej strony z mojego doświadczenia w kontaktach z małymi przedsiębiorstwami wynika, iż udzielona im przez naszą firmę doraźna pomoc finansowa połączona z doradztwem finansowym, a są to istotne funkcje faktoringu, wielokrotnie pomogła uratować przedsiębiorstwa bardzo poważnie zagrożone upadłością.

Jak ograniczyć to ryzyko?

Aby mała firma mogła skorzystać z naszych usług, a jednocześnie w pełni wykorzystać efekt faktoringu, musi spełnić trzy podstawowe warunki. Przede wszystkim musi występować zapotrzebowanie ze strony rynku na jej produkty i usługi, a poziom marży musi przekroczyć pewne minimum, zależne od aktualnego poziomu kosztów faktoringu. Wreszcie odbiorcy tych towarów czy usług muszą w miarę terminowo dokonywać płatności.

Co faktoring daje takiej firmie?

Uzyskanie finansowania od faktora powoduje spływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do generowania nowej sprzedaży bez martwego okresu oczekiwania na zapłatę przez odbiorcę, np. po 30, 60 czy 90 dniach, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego. W ten sposób w okresie udzielanego kredytu kupieckiego przedsiębiorca może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę powtarzając cykl sprzedaży. W efekcie wzrośnie przychód i zysk przedsiębiorstwa w porównaniu do sytuacji bez faktoringu.

Drugim skutkiem wynikającym ze stosowania faktoringu jest poprawa płynności finansowej. Trudności w jej utrzymaniu nagminnie występują wśród małych przedsiębiorstw, szczególnie przy sprzedaży na dłuższe terminy płatności i przy dużych kwotach pojedynczych faktur. Może to w efekcie prowadzić do okresowych braków gotówki ze wszystkimi negatywnymi następstwami tego stanu, np. niezapłaconymi w terminie wynagrodzeniami załogi czy rachunkami u dostawców.

Z moich obserwacji wynika, iż najważniejszą korzyścią po zastosowaniu faktoringu dla firm start up jest wzrost sprzedaży prowadzący do uzyskania większego przychodu. Osiągnięty dzięki zastosowaniu faktoringu większy przychód, po pomniejszeniu o koszt faktoringu, powinien spowodować znaczący wzrost zysku. Jeżeli natomiast po odjęciu od przychodu całkowitych kosztów faktoringu przedsiębiorca nie odnotuje zwiększenia zysku świadczy to, iż uzyskiwana przez niego marża jest zbyt niska, by faktoring mógł spełniać swoją główną rolę. W takim przypadku nie należy stosować tej metody lub poszukać faktora stosującego niższe koszty.

Uzupełniającym elementem funkcji finansowania poprzez faktoring jest również poprawa płynności finansowej. Jednak ta funkcja, przez niektórych specjalistów wymieniana jako pierwszoplanowa, w przypadku firm z sektora MSP ma według mnie znaczenie drugorzędne.

Natomiast spośród tzw. dodatkowych usług świadczonych przez faktorów moim zdaniem najbardziej przydatny dla małego przedsiębiorcy jest monitoring i windykacja wierzytelności oraz doradztwo ekonomiczno finansowe. Tak więc faktor świadczący usługi w sektorze MSP powinien w razie potrzeby odgrywać rolę firmy windykacyjnej i konsultingowej.

ROZMAWIAŁ MAREK MATUSIAK
 
 

Gazeta Bankowa nr 17/18 (965/966) 23 kwietnia – 6 maja 2007
www.gazetabankowa.pl

Faktoring