koparkaWielu faktorów z góry wyklucza świadczenie usług faktoringu dla klientów z branży budowlanej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak powtarzalności transakcji w długim okresie czasu oraz liczne możliwości potrąceń zapisane w umowach pomiędzy potencjalnym klientem firmy faktoringowej (faktorantem) a odbiorcą (inwestorem, generalnym wykonawcą ) takie jak: kaucje gwarancyjne, kary umowne, udział w kosztach wspólnych budowy itp. Z tego powodu standardowy faktoring bankowy, gdzie stosowana jest cesja globalna wierzytelności na danego odbiorcę, a klient przesyła tylko faktury do wykupu, obarczona jest dużym ryzykiem braku płatności. Banki z reguły oceniają zdolność płatniczą (zdolność kredytową) przyszłego klienta czyli potencjalnego faktoranta – a co jeśli on jej nie ma?

W tej branży potrzebne jest indywidualne podejście nie tylko do przyszłego klienta, ale również do konkretnej transakcji. Niezbędne jest zapoznanie się z umową zawartą pomiędzy faktorantem a odbiorcą. Sprawdzenie czy nie ma w umowie np. zakazu cesji wierzytelności oraz jakie jest ryzyko powstania potrąceń z różnych tytułów. Stąd faktoring w branży budowlanej stał się domeną niebankowych firm faktoringowych, które mają zespoły pracowników specjalizujących się w obsłudze kontraktów, a nawet w wykupie pojedynczych faktur.

Co powinien zrobić potencjalny klient z branży budowlanej – przede wszystkim wysłać zgłoszenie do AOW. Na początku sprawdzany jest jak przy każdym zgłoszeniu odbiorca tj przyszły płatnik faktury. Jeżeli odbiorca jest dobrze oceniony to przechodzimy do analizy kontraktu zawartego pomiędzy potencjalnym klientem a odbiorcą. W branży budowlanej oceniany jest również płatnik finalny czyli inwestor, gdyż to od jego zdolności płatniczej często zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Jeżeli nasz przyszły klient jest podwykonawcą generalnego wykonawcy niezbędne jest potwierdzenie wpisania go na listę podwykonawców zaakceptowanych przez inwestora.

Zakaz cesji w umowach może przybierać różne formy, dlatego pod konkretną umowę stosujemy różne dokumenty pozwalające znieść taki zakaz. W branży budowlanej nie da się finansować faktur w ramach tzw. faktoringu cichego. Niezbędna jest przy każdym wykupie zgoda odbiorcy na faktoring i potwierdzenie wykonania pracy oraz bezsporności należności. Zatem już na etapie negocjacji umowy przesyłamy wzory dokumentów, które w przyszłości będą musiały być podpisywane przez odbiorcę. Jeżeli odbiorca zgodzi się na faktoring i będzie potwierdzał nam wykonane prace nie pozostaje nam nic innego jak podpisać umowę i rozpocząć współpracę.

Barbara Adamowicz

Przejdź do oferty ›

2 thoughts on “Faktoring w branży budowlanej część I

  1. Co w przypadku gdy usługa budowlana została wykonana, faktura przekazana do sfinansowania (faktoring niepełny), ale płatności nie ma, bo gdy zbliżał się termin płatności została zgłoszona reklamacja, która się przedłuża, a zleceniodawca nie chce zapłacić przed usunięciem zgłoszonych usterek choć w świetle prawa powinien? W takim przypadku da się przedłużyć termin spłaty czy wykonawca ma zwrócić otrzymane od faktora środki i egzekwować należność od zleceniodawcy?

  2. Po cesji faktury i zastosowaniu naszej procedury dłużnik ma obowiązek zapłacić za fakturę zgodnie z terminem płatności. Nie ma jednak u nas jednego modelu postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji. Staramy się maksymalnie współpracować z naszym Klientem w tym zakresie. Jeżeli reklamacja jest zasadna, a nasz Klient usuwa usterki i prosi nas o dodatkowy termin na spłatę faktury, to oczywiście pójdziemy mu na rękę. Jeżeli, co też często się zdarza, zgłoszona reklamacja nie jest zasadna, możemy dochodzi należności od dłużnika w przypadku braku terminowej spłaty.

Comments are closed.