fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Studia przypadków

Studia przypadków
Jak faktoring AOW uratował firmę przed całkowitą utratą płynności finansowej?
1. Kiedy ryzyko się nie opłaciło

Spółka istniejąca od 1989 roku z obrotami rzędu kilku milionów złotych rocznie zajmuje się produkcją prefabrykatów z przeznaczeniem dla budownictwa telekomunikacyjnego i energetycznego. Dodatkowo prowadzi badania mające na celu wprowadzenie na rynek nowatorskich i konkurencyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa drogowego. Wydaje się, że wejście z nowym, opatentowanym produktem pozwoli firmie osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną i kolejne, znaczące źródło dochodów. Badania te wymagają jednak sporych nakładów pieniężnych, które firma decyduje się ponieść. Efektem tej decyzji jest zachwianie płynności finansowej. Według właścicieli jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest szybkie wejście na rynek z nowym produktem. Na przeszkodzie staje jednak biurokracja, opieszałość pracy urzędów oraz lobby konkurentów, które blokuje rynek dla nowych graczy. Poniesione nakłady na inwestycje nie mają szans zwrotu. Trwała utrata płynności zostaje pogłębiona poprzez natychmiastową reakcję banków w postaci postawienia kredytów w stan wymagalności. Oprócz banków cierpliwość zaczynają tracić dostawcy i żądają zapłaty za towary w dniu ich sprzedaży. Utrata kredytowania, spłata sporych zobowiązań do banków oraz niemożność uzyskania kredytu kupieckiego to podstawowe problemy firmy.

W dziedzinie produkcji prefabrykatów budowlanych firma posiada jednak stałych, terminowo regulujących zobowiązania odbiorców. Są wśród nich duże sieci handlujące wytwarzanymi produktami. Odbiorcy ci nie są jednak skorzy do szybszego regulowania swoich zobowiązań w zamian za kilkuprocentowe rabaty.

2. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania firmy

Firma zaczyna poszukiwać nowych źródeł finansowania działalności. Jednak obciążone hipoteką nieruchomości oraz toczące się przed sądem postępowania o zapłatę powodują, że firma nie ma szans na współpracę z jakimkolwiek bankiem. Pojawia się pomysł na skorzystanie z usług faktoringowych. Jednak wśród faktorów, związanych z kapitałem bankowym, firma również nie zyskuje zaufania. Zwraca się z wnioskiem o świadczenie usług faktoringowych do AOW Faktoring. Po przedstawieniu listy odbiorców uzyskuje wstępną akceptację. Spełnienie podstawowych wymagań pozwala na szybkie finansowanie pierwszych faktur. W tym samym czasie AOW dowiaduje się o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Klienta, co początkowo wyklucza możliwość współpracy. Jednak, po wprowadzeniu kilku zmian do umowy i zaostrzeniu procedur firma może dalej korzystać z usług faktoringowych w AOW. Pozwala to na prowadzenie dalszej działalności, a przede wszystkim na wyeliminowanie ryzyka utraty dotychczasowych klientów na skutek niemożności realizowania zamówień. W chwili obecnej firma w wyniku zawartych ugód z wierzycielami oraz zapewnionego finansowania zewnętrznego spłaca terminowo swoje zobowiązania oraz rozwija działalność.

Informatyka
Jak start-up z branży IT mógł naprawdę wystartować, dzięki faktoringowi AOW?
1. Szybki rozwój i szybkie wyczerpanie kapitału

Firma swoją działalność rozpoczęła kilka miesięcy temu. Ponieważ popyt na jej usługi okazał się zaskakująco duży, zamówienia zaczęły napływać w szybkim tempie. Ich wykonanie wiązało się z zakupem materiałów, których koszt wynosił ok. 50% ostatecznej ceny płaconej przez klienta. W związku z wystawianiem faktur z 30 dniowym terminem płatności Firma szybko wyczerpała cały swój kapitał obrotowy na zakup materiałów. Ze względu na krótką historię działalności nie była w stanie uzyskać długich terminów płatności u Dostawców. Próba uzyskania kredytu obrotowego w banku zakończyła się co prawda sukcesem, lecz maksymalny limit w wysokości 50.000,00 PLN, zabezpieczony prywatnym majątkiem wspólników, szybko został zaangażowany w działalność. Okazał się on zdecydowanie za mały jak na potrzeby finansowe Firmy, a próby przekonania banku do jego zwiększenia okazały się daremne.

Ponieważ zamówienia nadal spływały w duży tempie, Firma w pewnym momencie zaczęła odrzucać niektóre z nich, ze względu na brak możliwości ich realizacji. Co prawda byłaby w stanie je wykonać, lecz brakowało kapitału na zakup niezbędnych materiałów.

2. Natychmiastowe odblokowanie środków zamrożonych na fakturach

Wyjściem z tej sytuacji okazał się faktoring w AOW. Po zgłoszeniu zainteresowania usługą faktoringu, Firma podpisała umowę z AOW w ciągu 4 dni, a wykup pierwszych faktur nastąpił po 6 dniach. Firma odblokowała prawie całą gotówkę zamrożoną w należnych jej fakturach i była w stanie realizować kolejne zamówienia. Marża, którą Firma uzyskiwała z dodatkowych zamówień, kilkukrotnie przekraczała prowizję płaconą AOW z tytułu świadczonej usługi faktoringu.

Dodatkowo okazało się, że w związku ze zwiększonymi zamówieniami u swoich dostawców oraz płatnością gotówkową, Firma uzyskała skonto na kupowane materiały w wysokości 5% wartości zakupów. Pozwoliło jej to dodatkowo na „odbicie” sobie z nawiązką prowizji płaconych Faktorowi.

Pralnia
Jak z braku nieuregulowanych dochodów firmę pralniczą dzięki AOW nie spotkało bankructwo?
1. Słaba kondycja finansowa publicznej służby zdrowia a należne zobowiązania

Firma świadcząca usługi pralnicze od kilku lat z powodzeniem wygrywa przetargi organizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Obsługuje aktualnie kilka szpitali głównie z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Rentowność prowadzonej działalności jest oceniana wysoko, czego dowodem są wskaźniki bilansowe. Podstawowym zagrożeniem jest natomiast słaba kondycja finansowa szpitali. Okres ostatnich kilku lat charakteryzował się zapaścią służby zdrowia w sensie regulowania zobowiązań. W efekcie wprowadzono ustawę restrukturyzacyjną, na mocy której szpitale mogą liczyć na częściowe umorzenie zobowiązań publiczno – prawnych, a przede wszystkim zawieranie ugód z wierzycielami cywilnoprawnymi. W zaistniałej sytuacji jest to jedyny sposób na spłatę wierzycieli. W większości przypadków szpitale posiłkują się finansowaniem organów założycielskich oraz ich poręczeniami.

Dla firmy pralniczej zaprzestanie spłaty długów przez szpitale przyniosło bardzo negatywne skutki. Firmie zaczęło brakować środków na prowadzenie działalności oraz na wynagradzania dla pracowników. Wobec nieskutecznej egzekucji komorniczej zawarcie ugody z jednostkami ZOZ jest rozsądnym rozwiązaniem dla wierzyciela. Minusem jest natomiast długie, czasami kilkuletnie czekanie na spłatę wierzytelności. 

2. Wkroczenie AOW i wykup wierzytelności

Jeden z kontrahentów firmy pralniczej zarekomendował AOW Faktoring, jako firmę zajmującą się zakupem wierzytelności przeterminowanych, pochodzących z obrotu gospodarczego. Firma pralnicza przedstawiła więc do wykupu swoje należności od kilku jednostek służby zdrowia, których termin spłaty wynikający z zawartej ugody był najbardziej odległy. Specjaliści AOW, wykorzystując metody dyskontowe wycenili je oraz zbadali ryzyko braku otrzymania zapłaty. Zaproponowane Klientowi warunki wykupu uwzględniały dyskonto w zamian za natychmiastową zapłatę. Firma pralnicza zdecydowała się na sprzedaż i uzyskała w ten sposób środki na kontynuowanie działalności, a w wyniku wprowadzenia ich do obrotu

Studia przypadków
Jaki skutek może mieć brak wypłaconego wynagrodzenia dla podwykonawcy?
1. Jak brak otrzymanego wynagrodzenia doprowadził do licytacji komorniczej?

Firma była podwykonawcą dużych spółek budowlanych. Jej kłopoty rozpoczęły się wraz z odmową zapłaty za ostatnią fakturę w ramach kontraktu realizowanego jako podwykonawca. Spółka budowlana odmówiła zapłaty powołując się na zapisy w umowie dotyczące opóźnień w realizacji. Brak zapłaty tak znacznej kwoty spowodował że Firma przestała na bieżąco obsługiwać swoje zobowiązania. Długi rosły zarówno wobec kontrahentów, jak również wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. W końcu w Firmie pojawił się komornik, zajęty został rachunek bankowy oraz rozpoczęła się wycena majątku trwałego celem jego zlicytowania. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stanęła możliwość kontynuacji produkcji.

2. Wkroczenie AOW i kontynuacja produkcji

Gdy firma zgłosiła się do AOW jej sytuacja była dramatyczna, dlatego działania musiały być szybkie, aby w pierwszej fazie opanować sytuację kryzysową. Po ustanowieniu zabezpieczeń w formie hipoteki, AOW przystąpiła do wykupu wierzytelności, jednocześnie występując do komornika z wnioskami o umorzenie egzekucji. Z drugiej strony podpisana została Umowa Faktoringowa. Firma odzyskała możliwość kontynuacji produkcji. Jej głównym celem stało się w tej sytuacji poszukiwanie nowych klientów oraz terminowa realizacja zamówień. AOW zajęła się wykupem wierzytelności, bieżącym finansowaniem produkcji przy pomocy faktoringu, monitorowaniem i inkasem należności oraz doradztwem finansowym.

3. Umożliwienie regularnego spłacania należności

Dzięki tym działaniom udało się w pierwszej fazie opanować sytuację kryzysową oraz zachować możliwość działania zakładu. Następna faza polegała na dalszym wykupie wierzytelności przez AOW. Spłata następowała, poprzez potrącanie określonej wcześniej kwoty, z każdej wykupionej w ramach Umowy Faktoringowej faktury. Tak więc Firma uzyskała możliwość kontynuowania i rozwoju działalności oraz dogodnej formy spłaty swoich zobowiązań. Tempo spłaty zostało bezpośrednio powiązane z wysokością obrotów firmy. Jednocześnie z pomocą AOW Firma podjęła starania mające na celu odzyskanie należnej jej płatności od spółki budowlanej.

Gastronomia
Jak wycofanie się współwłaścicieli spółki zachwiało płynnością finansową firmy organizującej przyjęcia i bankiety?
1. Jeden wspólnik z odkupionymi udziałami i pierwsze problemy z kapitałem

Spółka działała na rynku od kilku lat. Zajmowała się głównie organizacją imprez i bankietów dla dużych odbiorców oraz prowadzeniem restauracji. Spółka miała czterech wspólników. W pewnym momencie trzech z nich postanowiło wycofać swoje kapitały, natomiast czwarty chciał dalej prowadzić działalność. W wyniku negocjacji ustalili oni między sobą, że Spółka wykupi w celu umorzenia udziały od osób, które z niej występują.

2. Brak cierpliwości na zapłatę i wnioski komornicze

W wyniku sfinalizowania całej transakcji kapitały Spółki zostały poważnie zmniejszone. W początkowej fazie Spółka próbowała kredytować się u swoich dostawców nie regulując w terminie swoich zobowiązań. Po jakimś czasie okazało się, że w ten sposób traci najlepszych z nich, nie zainteresowanych czekaniem na zapłatę po kilka miesięcy. Dodatkowo część dostawców wystąpiła na drogę sądową, a następnie złożyła wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, iż właściciel lokalu, w którym prowadzona była restauracja, zagroził wypowiedzeniem umowy najmu.

3. Odzyskiwanie i usprawnienie działalności firmy, dzięki przejęciu faktoringu AOW

Ratunkiem okazała się restrukturyzacja finansowa prowadzona przez AOW. Po zgłoszeniu zainteresowania usługą i przeanalizowaniu problemów Spółki, AOW rozpoczęła świadczenie usług faktoringowych w celu zapewnienia kapitału obrotowego na bieżącą działalność. Jednocześnie AOW wykupiła wierzytelności Spółki, wycofując je z egzekucji komorniczej oraz wstrzymując skierowanie innych na drogę sądową. Spłata tych długów została przeprowadzona w następujący sposób: ustalona wcześniej część regresu była zatrzymywana przez AOW na pokrycie wykupionych wierzytelności.

Niebezpieczeństwo wypowiedzenia umowy najmu oraz blokady rachunku przez komornika zostały zażegnane. Spółka mogła skupić się na prowadzeniu działalności oraz odbudowaniu zaufania swoich dostawców. Natomiast AOW zapewniała finansowanie oraz pilnowała terminowego spływu należności.