fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

ABC Faktoringu:

Mężczyźni używają długopisu, pióra i tabletu podczas omawiania planów biznesowych

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału, który jest niezbędny do rozwoju i gwarantuje przewagę nad konkurencją. Dodatkowe środki finansowe w firmie oznaczają nowe możliwości.

Nie łatwo jednak zyskać je natychmiastowo kiedy staną się potrzebne. Szczególnie dotkliwy dla wielu firm jest czasowy brak płynności finansowej, gdy odbiorcy faktur zwlekają ze spłatami. Jak wówczas uregulować zobowiązania własnego przedsiębiorstwa? W takiej sytuacji zaciągnięcie kredytu dla firm wcale nie musi być najlepszą opcją.

Znaczne lepszym rozwiązaniem może okazać się faktoring klasyczny, czyli usługa polegająca na wykupie faktur z odroczonym terminem płatności przez firmę faktoringową.

Co to jest faktoring? Definicja

Faktoring stanowi usługę, która ma na celu niwelowanie zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach. Najpopularniejsza usługa faktoringu to taka, w której firma faktoringowa wykupuje faktury od przedsiębiorców, niemal od razu wypłacając 80-90% ich wartości. Resztę środków przedsiębiorstwo otrzyma, gdy to kontrahent ureguluje swoje zobowiązanie. W efekcie faktoring należności stanowi świetny sposób na poprawę przepływu środków finansowych w firmie. Pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań i stały rozwój, przy zachowaniu dogodnych warunków rozliczania się z klientami. Nierzadko faktoring ma także dodatkowe atuty, na przykład weryfikację wypłacalności kontrahentów, monitoring, windykację czy doradztwo prawno-finansowe dla firmy.

Faktoring – podstawowe zasady działania

Na polskim rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych firm faktoringowych takich jak AOW Faktoring, które zajmują się wykupem faktur od różnego rodzaju przedsiębiorców. Za fakturę płacą natychmiast nawet do 90% wskazanej na niej wartości brutto. Pozostałe środki trafiają do klienta zwanym faktorantem, natychmiast po tym gdy odbiorca faktury ureguluje spłatę. Faktoring to koszt rzędu 1-4% prowizji od wartości wykupionych faktur. W efekcie firma korzystająca z usług faktoringowych zyskuje stały dostęp do gotówki, którą może spożytkować na dowolne cele. Co więcej, na faktoringu można nawet zarabiać. Dzięki natychmiastowej gotówce faktorant może negocjować skonto u swoich dostawców, czyli płatność gotówkowa z góry z upustem. Nierzadko taki rabat może przewyższyć koszty faktoringu. Wyższe zyski to stały rozwój przedsiębiorstwa i możliwość wzrostu oraz rozwoju.

Uczestnicy faktoringu

Wyróżnia się 3 strony faktoringu. To:

 • Faktorant – przedsiębiorca, który wystawia faktury z odroczonym terminem płatności swoim klientom, po czym przekazuje je firmie faktoringowej.
 • Faktor – firma faktoringowa finansująca działalność przedsiębiorcy. Nabywa od faktoranta wierzytelności i przelewa za nie środki na wskazany rachunek. Zwykle faktor opłaca 80-90% wartości faktury.
 • Dłużnik faktoringowy (Odbiorca) – kontrahent zobowiązany w określonym terminie do zapłaty faktury za usługi lub produkty faktoranta.
Czym zajmuje się firma faktoringowa?
Mężczyźni podają sobie ręce, gratulują sobie w biurze w obecności innych współpracowników, kontrahentów

Nadrzędny cel działania faktorów to zapewnianie płynności finansowej faktorantów. Firmy faktoringowe w znacznym stopniu przyspieszają przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Po wykupieniu faktur w bardzo krótkim czasie (na przykład do 24 godzin) przekazują większość kwoty faktorantowi. Ponadto faktorzy wspierają również egzekwowanie należności za faktury, jeśli kontrahenci zwlekają ze spłatą. Zależnie od rodzaju faktoringu faktor może monitorować rozliczenia z kontrahentami, dbając o bezpieczeństwo finansowe faktoranta.

Wiele firm faktoringowych weryfikuje klientów firmy pod kątem ich wypłacalności, dzięki czemu zapobiega wejściu we współpracę z nierzetelnymi podmiotami.ie oznaczają nowe możliwości.

Rodzaje faktoringu. Podział ze względu na:

Usługi faktoringowe można podzielić ze względu na charakter zobowiązania, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej, sposób korzystania z usług faktoringowych, charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami czy moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność. Istnieje wiele form współpracy z firmami faktoringowymi, które różnią się zakresem usług. Wybór najkorzystniejszego rodzaju faktoringu należy dopasować do indywidualnych potrzeb własnego przedsiębiorstwa. Poniżej wymieniamy najpopularniejsze formy faktoringu w Polsce:

Charakter zobowiązania faktoringu
 • Faktoring wierzytelnościowy – nazywany także faktoringiem zakupowym i sprzedażowym. To klasyczny rodzaj faktoringu, w którym przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, a ten przelewa mu 80-90% ich wartości.
 • Faktoring odwrócony – niekiedy nazywany faktoringiem dłużnym. W tym przypadku faktor nabywa faktury wystawione nie przez a na rzecz faktoranta za jego zakupy. Po umówionym terminie faktorant spłaca swoje zobowiązanie wraz z należną prowizją na rzecz faktora. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi dostawcy otrzymują wcześniej środki, a my możemy szybciej się rozwijać i zamawiać więcej produktów lub usług.
Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

Pierwszy czynnik, jaki różnicuje usługi faktoringowe, to ryzyko niewypłacalności dłużnika faktoringowego, jakim dzielą się faktor oraz faktorant. Ze względu na nie wyróżniamy:

 • Faktoring pełny (bez regresu) – polega na przejęciu przez faktora całkowitej odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta wskazanego na fakturze. Oznacza to, że nawet jeśli faktor nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, faktorant nie ponosi kosztów związanych z regulacją takiego zobowiązania i nie musi zwracać otrzymanej zaliczki za fakturę. Ze względu na takie ryzyko faktoring bez regresu stanowi najdroższy rodzaj usługi faktoringowej. Faktoring z przejęciem ryzyka angażuje bowiem dodatkowo ubezpieczenie należności, które ma swój odrębny koszt. Dodatkowo należy pamiętać, że dłużnik faktoringowy oprócz analizy faktora musi również przejść pozytywną weryfikację firmy ubezpieczeniowej.
 • Faktoring niepełny (z regresem) – faktor nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie zapłaci faktury w terminie, to przedsiębiorca będzie musiał spłacić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę. Warto jednak mieć na uwadze, że na ogół firmy faktoringowe oferują swoim faktorantom pomoc w odzyskaniu należności z wystawionej faktury. Dodatkowo prowadzą wcześniej analizę, a w trakcie trwania umowy monitoring kontrahentów. Dzięki temu skuteczniej unikamy kontaktu z kontrahentami zagrożonymi niewypłacalnością.
 • Faktoring mieszany – ten rodzaj faktoringu łączy elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Zazwyczaj w umowie ustalona zostaje kwota, do której faktor ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. W przypadku jej przekroczenia odpowiedzialność ponosi faktorant.
Moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

Kolejne rodzaje faktoringu są związane z jawnością takich usług względem dłużnika faktoringowego. Z tego powodu wyróżnić można:

Faktoring jawny (otwarty) – faktorant ma obowiązek powiadomienia kontrahenta o cesji wierzytelności oraz konieczności wpłaty należności na konto faktora. Faktoring jawny jest najpopularniejszy i najtańszy. Zapewnia również wysoki poziom weryfikacji kontrahentów, ponieważ świadomość współpracy z firmą faktoringową dyscyplinuje kontrahentów pod względem terminowości.

Faktoring tajny (cichy) – w tym przypadku dłużnik faktoringowy nie wie o cesji wierzytelności, a zatem należne środki przekazuje na konto faktoranta i dopiero ten przesyła je faktorowi. Faktoring tajny jest stosowany w sytuacji, gdy kontrahent zawarł w umowie zakaz cesji wierzytelności i nie chce wyrazić zgody na jego cofnięcie. Z faktoringu cichego mogą skorzystać jedynie faktoranci o dobrym standingu finansowym. Ten rodzaj faktoringu związany jest z większym ryzykiem dla faktora i dlatego jego koszt jest większy.

Faktoring półotwarty – dłużnik faktoringowy nie jest zawiadamiany o cesji wierzytelności, ale płaci na rachunek faktora. Dopóki faktury regulowane są terminowo, nie ma świadomości o cesji wierzytelności. Kontrahent dowiaduje się o cesji wierzytelności dopiero w momencie braku zapłaty za fakturę oraz otrzymania wezwania do zapłaty należności od faktora.

Sposób korzystania z usług faktoringowych

Z instytucją finansową świadczącą usługi faktoringowe możesz współpracować w różnym zakresie. W niektórych przypadkach zawierane są umowy faktoringowe obejmujące pojedynczą usługę. W jeszcze innych regulujące stałą współpracę między stronami faktoringu. Część przedsiębiorców korzysta z usług faktora regularnie, a inni jedynie w określonych przypadkach. Najlepszy faktoring dla podmiotu A, będzie różnił się od tego dla firmy B. Ze względu na to istnieje:

 • Faktoring na żądanie (pojedynczy) – faktorant przekazuje faktorowi wyłącznie wybrane przez siebie faktury, gdyż korzysta z jego usług od czasu do czasu. W tym modelu faktor zobowiązuje się do finansowania pojedynczych przedstawianych przez faktoranta faktur, na żądanie.
 • Faktoring globalny – faktorant przekazuje faktorowi wszystkie wystawiane przez siebie faktury. Ten rodzaj faktoringu jest wybierany przez firmy, które posiadają duży portfel zróżnicowanych należności. Dla faktoranta jest to bezpieczny model współpracy, który pozwala uzyskać niższy koszt finansowania.
 • Faktoring limitowany – przypomina faktoring globalny, jednak przed podpisaniem umowy faktor sprawdza sytuację finansową faktoranta, na podstawie której przyznaje mu określony limit finansowania faktur. Do tego limitu nie weryfikuje kontrahentów w żaden sposób. Jeśli jednak dłużnicy faktoringowi okażą się niesolidni, w przyszłości może dodatkowo odmawiać finansowania wystawianych im faktur.
Charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami

Określony rodzaj usług faktoringowych może przydać się także zależnie od charakteru współpracy faktoranta ze swoimi kontrahentami. Najczęstszy podział faktoringu pod tym względem dotyczy współpracy krajowej i międzynarodowej.

 • Faktoring krajowy – faktorant współpracuje z polskimi kontrahentami. Faktor zapewnia mu sprawny przepływ środków finansowych. Z faktoringu krajowego korzystają na przykład firmy produkcyjne mające wysoki poziom należności, który generuje problem z ich kapitałem obrotowym na bieżącą działalność.
 • Faktoring międzynarodowy – faktorant ma tylko lub także kontrahentów poza granicami Polski. Dotyczy to zarówno sprzedaży (faktoring eksportowy), jak i kupowania (faktoring importowy) produktów i usług. Współpraca z firmą faktoringową często zapewnia wiarygodność importerowi, stanowiąc dobre rozwiązanie na dodatkowo wydłużone terminy płatności. Na ogół faktoring międzynarodowy wymaga udziału dwóch faktorów (eksportowego i importowego), którzy współpracują między sobą.
Moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

Sposób rozliczania się z firmą faktoringową także dzieli faktoring na różne rodzaje usług. Wyróżnia się:

 • Faktoring dyskontowy – faktorant otrzymuje środki finansowe od faktora na rachunek faktoringowy w momencie podpisania umowy, a data zapłaty należności przez dłużnika faktoringowego nie ma znaczenia dla ich otrzymania.
 • Faktoring zaliczkowy – szczególnie popularny rodzaj. Faktorant otrzymuje od faktora zaliczkę na poczet wierzytelności (80-90%). Pozostałe środki faktorant otrzymuje w momencie spłaty faktury przez kontrahenta.
 • Faktoring wymagalnościowy – faktorant otrzymuje środki od faktora dopiero w momencie upłynięcia terminu płatności wskazanego na fakturze. Ten rodzaj faktoringu ma działanie prewencyjne względem nieterminowych spłat faktur przez kontrahentów.
Główne zalety faktoringu

Faktoring stale zyskuje na popularności w Polsce, za czym przemawia wiele atutów tego źródła finansowania. Przede wszystkim przedsiębiorstwo zyskuje przewidywalne, stabilne, regularne wpływy. Sam faktoring nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy i pozwala na spożytkowanie tego źródła finansowania na inwestycje. Dzięki faktoringowi firma może wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, udzielając im tzw. kredytów kupieckich, które nie stanowią już wielkiego problemu. Można w ten sposób wyprzedzić konkurencję, która wymaga szybszej lub natychmiastowej zapłaty. Ze względu na to możliwa jest choćby realizacja większej liczby zamówień w krótszym czasie. Faktoring to również metoda na unikanie niewypłacalności odbiorców faktur. Profesjonalna firma faktoringowa zawsze przeprowadza analizę naszych odbiorców i zwraca uwagę na ewentualne ryzyka związane ze współpracą z nimi.

Kto szczególnie powinien skorzystać z faktoringu?

Zasady faktoringu w AOW są przejrzyste i czytelne. Ze wsparcia w postaci faktoringu mogą korzystać zarówno działalności gospodarcze, które długo funkcjonują na rynku, jak i początkujący przedsiębiorcy. Z tego powodu oferta firm faktoringowych bardzo często jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla mikrofirm i startupów. Ta metoda finansowania firmy jest szczególnie atrakcyjna dla branż, w których często stosowane są wydłużone terminy płatności. Z tego powodu faktoring powinny rozważyć przedsiębiorstwa między innymi z sektora budowlanego i transportowego, ale także handlowego, usługowego czy produkcyjnego. Do zawarcia umowy z firmą faktoringową wymagane jest minimum formalności. Wystarczy historia współpracy z odbiorcami oraz dokumenty finansowe firmy która ubiega się o faktoring. Co istotne, z faktoringu mogą korzystać także firmy z zadłużeniami – dla faktora istotna jest przede wszystkim wypłacalność odbiorcy faktur. Nie ma natomiast znaczenia okres działania przedsiębiorstwa, jego branża czy osiągane przychody.

Na czym w praktyce polega faktoring?

Faktorant, czyli przedsiębiorca korzystający z usług faktoringu, wystawia fakturę na niezmiennych zasadach. Wystarczy, że umieści na niej informację o przelewie na rzecz firmy faktoringowej takiej jak AOW Faktoring S.A., wskazując przy tym nowy rachunek faktoringowy, na który należy przelać należność. Zapłatę za fakturę od firmy faktoringowej można otrzymać nawet w tym samym dniu, natychmiast po jej odpowiednim potwierdzeniu przez odbiorcę. Wypłacany jest określony procent od wartości faktury, zazwyczaj jest to do 70 do 90%. Istnieją różne rodzaje faktoringu.

W Polsce szczególnie popularny jest faktoring niepełny (z regresem). Polega on na finansowaniu przez faktora faktur bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, jednak uwzględnia weryfikację jego wiarygodności. Zależnie od konkretnych przypadków mogą zostać wdrożone ewentualne dodatkowe zabezpieczenia, łącznie z prowadzeniem działań zmierzających od odzyskania niespłaconej faktury na drodze sądowo-komorniczej. Dla wielu firm szczególnie atrakcyjny jest także faktoring zamówieniowy. To finansowanie odbywa się już na etapie złożenia zamówienia przez odbiorcę, a jeszcze bez wystawiania faktury. Charakteryzuje go na ogół niższa kwota wypłaty, z reguły jest to 50% wartości zamówienia oraz wymóg dodatkowych zabezpieczeń. Pozwala jednak na pokrycie kosztów związanych z produkcją, zakupem towaru lub wykonania usługi.

Dodatkowe usługi firm faktoringowych

Współpraca z przedsiębiorstwem faktoringowym to nie tylko możliwość finansowania własnych należności. Duży atut stanowi także rzetelna analiza kontrahentów pod kątem ich wypłacalności. Firma faktoringowa nie podejmie się wykupu faktur dla odbiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Dzięki temu sam faktorant zyskuje cenną informację, z kim nie należy zawierać transakcji. Produkty faktoringowe pozwalają również ograniczyć albo wręcz wyeliminować koszty związane z monitorowaniem i inkasem faktur, ponieważ to firma faktoringowa zarządza wszystkimi finansowanymi należnościami.

Faktoring w świetle prawa

Polskie prawo sprzyja faktoringowi, dzięki czemu branża ta prężnie rozwija się w naszym kraju. Na faktoring nie nakłada się nadmiernych ograniczeń, a jednocześnie sprawuje się nad nim pewną kontrolę. Chociaż faktorzy są traktowani jako instytucje finansowe, faktoringu nie określa się jako czynności bankowej. Tym samym firmy faktoringowe nie potrzebują do działania zezwolenia ani Komisji Nadzoru Finansowego, ani prezesa NBP. Na jakiej zasadzie faktorzy muszą zatem przestrzegać przepisów? Przede wszystkim ze względu na zawierane umowy faktoringowe (tzw. umowy nienazwane). Co to są umowy faktoringowe? Zawierają one elementy, z których nie tylko faktorant, ale również firma faktoringowa musi się wywiązać. Po stronie faktora leży między innymi monitoring wierzytelności czy weryfikacja kontrahentów. Umowy nienazwane, do których zalicza się umowy faktoringowe, podlegają przepisom art. 509 kodeksu cywilnego:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Co istotne, umowa faktoringowa jest regulowana także poprzez prawo międzynarodowe. Gwarantuje to konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym, tzw. konwencja ottawska z dnia 28.05.1988 roku. Konwencja nakłada na strony faktoringu obowiązek informowania dłużników o przenoszeniu własności ich wierzytelności. Wedle niej umowa faktoringu to taka, którą zawarto pomiędzy faktorem a faktorantem. Faktorant przenosi na faktora wierzytelności z umów sprzedaży towarów pomiędzy nim, a jego klientami.

Faktor zobowiązuje się do wykonywania określonych usług (co najmniej dwóch):

 • finansowania faktoranta,
 • rozliczania wierzytelności,
 • inkasowania wierzytelności,
 • przejmowania ryzyka niewypłacalności dłużnika.
Faktoring a inne źródła finansowania

Faktem jest, że faktoring stanowi jeden z wielu sposobów finansowania działalności gospodarczej. Względem każdego z nich współpraca z firmą faktoringową ma jednak niezaprzeczalne korzyści. Poniżej wymieniamy najpopularniejsze źródła finansowania dla firm i ich wady względem faktoringu:

 • Kredyt bankowy – to wciąż jeden z popularniejszych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez firmy, a jednocześnie najmniej dostępny, szczególnie dla podmiotów o słabszej kondycji finansowej. Dodatkowo często warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia rzeczowego, czyli hipoteki. Ponadto kredyt bankowy wymaga dopełnienia znacznie większej liczby formalności, umowa kredytowa nierzadko zawiera skomplikowane zapisy, a samo zobowiązanie jest długookresowe i powiększa pasywa przedsiębiorstwa.
 • Dotacje – ich największy atut to z całą pewnością bezzwrotny charakter finansowania. Warto korzystać z dotacji, jednak nie zawsze są one w stanie rozwiązać problemy z płynnością finansową firmy. Przedsiębiorstwa otrzymują dotacje na zakup środków trwałych, a nie na bieżącą działalność. Nie można wobec tego regulować nimi rachunków, podatków czy składek ZUS. Ponadto warto mieć na uwadze fakt, że ubieganie się o dotację to proces długotrwały i sformalizowany, który nakłada liczne ograniczenia i wymaga dokumentacji wydatków.
 • Kredyt kupiecki – inaczej nazywany kredytem handlowym. To jeden z bardziej opłacalnych sposobów finansowania działalności w przypadku długoterminowych współprac z innymi przedsiębiorstwami. Niestety, nie każdy kontrahent wyraża na niego zgodę, szczególnie przy własnym niedoborze kapitału obrotowego. Wiele firm ma mocną pozycję negocjacyjną i nie interesują ich długie terminy płatności. Szczególnie w takich przypadkach z pomocą przychodzi faktoring.
 • Leasing – nie sposób odmówić mu opłacalności, jednak ta forma finansowania dotyczy wyłącznie niektórych środków trwałych. Firmie z pewnością przyda się samochód, komputer czy nowa maszyna produkcyjna, ale leasing nie zwiększa kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.
Jak księgować faktoring?

Sposób księgowania faktoringu zależy od wybranego rodzaju tego źródła finansowania. Przykładowo faktoring pełny (bez regresu) jest traktowany jak sprzedaż wierzytelności, a środki otrzymane od faktora uznaje się za przychody finansowe firmy. Z kolei faktoring niepełny (z regresem) ma charakter zobowiązania kredytowego na kwotę finansowania. W tej sytuacji umowa faktoringowa jest traktowana jako umowa kredytu albo pożyczki. Gdy mamy do czynienia z faktoringiem mieszanym, należności od faktora można ujmować w przychodach, a przejęte przez niego wierzytelności traktować jako koszty.

Biała lista a faktoring

1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów stworzyło tzw. białą listę podatników VAT. Jest ona dostępna między innymi w CEIDG i umożliwia zidentyfikowanie danych firmy na podstawie rachunku rozliczeniowego. Zawierają one nazwę przedsiębiorstwa, numery NIP, REGON, KRS, adres siedziby, dane wspólników, a także podstawę prawną, odmowy rejestracji czy wykreślenia z rejestru VAT lub przywrócenia do rejestru. Biała lista wpływa zatem na faktoring:

 • Faktor ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek klienta znajduje się na białej liście.
 • Kontrahent (dłużnik) weryfikuje, czy firma faktoringowa, której numer konta bankowego jest na fakturze, znajduje się na białej liście.
 • Firmy faktoringowe, które mają w ofercie faktoring tajny (cichy), nie zawierają swojego numeru konta na fakturze. Ze względu na to zapłaty za fakturę faktorowi dokonuje faktorant.
Atuty współpracy z AOW Faktoring SA

Każda firma faktoringowa posiada własną specyfikę pracy, dlatego usługi faktoringowe mogą różnić się między sobą. W przypadku współpracy z AOW Faktoring SA dużą zaletą z całą pewnością jest brak jakichkolwiek kosztów stałych związanych z umową. Pozwala to na sfinansowanie nawet pojedynczych faktur bez ponoszenia nadmiernych kosztów z tym związanych. Klienci dostają też darmowy dostęp do systemu faktoringowego Kalypso. Pozwala on na internetowe śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich wpłat odbiorców faktur dla faktora. Daje również możliwość dowolnego decydowania o tym, które faktury będą podlegać finansowaniu, a które nie. Nasi klienci nie są zobowiązani do długoterminowej współpracy – mogą zakończyć ją w każdej chwili. Dlatego też nie wymagamy cesji globalnej w

Czy faktoring zniechęca odbiorców faktur do transakcji?

Warto mieć na uwadze, że do współpracy z firmą faktoringową nie jest wymagana zgoda odbiorców faktur, chyba że w umowie zawarty jest zakaz cesji. Zwykle jednak firmy faktoringowe wymagają potwierdzenia poprawności oraz zasadności wystawienia finansowanej faktury. Jednak poza potwierdzeniem oraz zmianą rachunku bankowego na który skierowana zostanie płatność nic innego dla odbiorcy się nie zmienia.

Dwie kobiety rozmawiają

W przypadku braku zapłaty za fakturę to faktorant ustala z faktorem dalsze postępowanie względem odbiorcy faktury. Niekoniecznie trzeba od razu decydować się na windykację sądowo-komorniczą, można również wydłużyć okres finansowania albo zadecydować o zwrocie wykupionych faktur do majątku faktoranta, zwracając faktorowi wcześniej wypłacone środki wraz z prowizją faktoringową.

10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących faktoringu – czyli wszystko o faktoringu

Tak, szczególnie w przypadku faktoringu wierzytelnościowego. Wówczas przedsiębiorstwo ponoszące na przykład okresowe straty może poprawić swoją płynność finansową. Firma faktoringowa weryfikuje kondycję finansową odbiorców faktur i to ich wypłacalność ma największe znaczenie dla faktora.

Tak, pod warunkiem że ma stałą, wypłacalną grupę odbiorców faktur. Ma to większe znaczenie od daty rozpoczęcia działalności i stażu rynkowego. Faktor może natomiast brać pod uwagę staż rynkowy odbiorców faktur, którzy są weryfikowani w trakcie rozpatrywania wniosku faktoranta o finansowanie.

W takim przypadku jedynym rozwiązaniem może być wybór faktoringu tajnego (cichego), który jest jednak trudniej dostępny, gdyż wymaga dobrej kondycji finansowej faktoranta. Przy zakazie cesji wierzytelności faktoring jest niemożliwy, jednak nadal można spróbować negocjować warunki umowy. W takich negocjacjach może brać udział faktor, który zna potencjalne obiekcje kontrahentów i wie, jak można skłonić ich do zmiany zapisu. Kompromis może polegać na przykład na zaoferowaniu wydłużonego terminu płatności.
Faktoring to źródło finansowania dla wielu firm na polskim rynku, w których występuje model sprzedaży B2B. Dotyczy zatem zarówno produktów, jak i usług, w których obie strony transakcji stanowią przedsiębiorstwa. Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie przez firmę faktoringową duże znaczenie ma również powtarzalność sprzedaży, odroczony termin płatności i stali odbiorcy faktur.
Koszt faktoringu to zwykle prowizja faktoringowa płacona za okres finansowania faktury. Jednak to, ile dokładnie kosztuje faktoring, wynika z różnych czynników. Na prowizję faktora mają wpływ między innymi obroty firmy, ale również wielkość zaliczki wypłacanej faktorantowi. Pod uwagę brany jest okres finansowania i poziom ryzyka ponoszony przez firmę faktoringową. Niższą prowizję można wynegocjować ze względu na powtarzalność transakcji i odbiorców faktur. Jeśli jednak pod tym względem występuje większe zróżnicowanie, faktor może ustalić wyższą opłatę. W przypadku AOW Faktoring koszt miesięcznego finansowania mikro firm wynosi 3-4%, dla małych przedsiębiorców 2-3%, a dla średnich firm 1-2%.
Tak, choć nie wszyscy faktorzy oferują taką możliwość. Jeśli zależy Ci na finansowaniu swoich wcześniejszych faktur przez firmę faktoringową, możesz skorzystać z usług AOW Faktoring.
Tak, niektóre firmy faktoringowe świadczą również usługi faktoringu masowego. Do tego grona należy AOW Faktoring, ponieważ nie stosujemy ograniczeń ilościowych względem wykupowanych faktur. Posiadamy produkt dla średnich firm, którego limit finansowania wynosi powyżej 1 mln zł. Żeby obsługiwać duże ilości faktur miesięcznie, korzystamy z automatycznej analizy dużej ilości danych. Dzięki temu współpraca z AOW Faktoring jest możliwa na przykład dla firm spedycyjnych lub dużych dystrybutorów.
Ponieważ pozyskanie finansowania dla firmy to kwestia niecierpiąca zwłoki, firmy faktoringowe dokładają wszelkich starań, aby świadczyć usługi szybko i sprawnie. Nie inaczej jest w przypadku AOW Faktoring, gdzie współpraca z faktorem zamyka się w zaledwie kilku krokach: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez faktoranta: podanie danych firmy i NIP-u co najmniej jednego kontrahenta + określenie wysokości potrzebnego limitu. Analiza wniosku przez faktora – dzięki krótkiemu czasowi oczekiwania akceptacja następuje nawet tego samego dnia roboczego. Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy faktoringowej: KRS, zaświadczenie NIP, REGON, numer rachunku bankowego, bieżące dokumenty finansowe. Podpisanie umowy po pozytywnej weryfikacji danych. Otrzymanie limitu faktoringowego i wypłata środków.
W przypadku usług faktoringu najczęściej finansowane faktury to faktury VAT z polską lub zagraniczną walutą, które mają odroczony termin płatności, na przykład o 7-90 dni. Wielu faktorów określa minimalną wartość faktury na 200 zł netto. AOW Faktoring nie wyznacza jednak minimalnej wartości faktury. Maksymalna wartość faktury nie może natomiast przekraczać ustalonego limitu faktoringowego.
Podczas podpisywania umowy faktoringowej faktor z faktorantem ustalają limit środków, do jakiego będą finansowane faktury. Każda spłata wierzytelności przez kontrahenta (dłużnika) automatycznie odnawia dostępny limit faktoringowy.